Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

13/01/2021 10:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) như sau: