Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CTCB2011

14/01/2021 17:31

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CTCB03MBS20CE (mã CK: CTCB2011) như sau: