Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

14/01/2021 17:23

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã CK: NVL) như sau: