Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời hạn chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu

14/01/2021 17:18

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời hạn chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu như sau: