Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2021

14/01/2021 17:10

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2021 như sau: