Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hoàng Việt Anh, Bùi Quang Ngọc và Hoàng Hữu Chiến

14/01/2021 16:56

Hoàng Việt Anh, Bùi Quang Ngọc và Hoàng Hữu Chiến thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau: