Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

14/01/2021 16:51

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau: