Nghị quyết HĐTV về việc thông qua giao dịch hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương VN – Chi nhánh TP.Hà Nội

27/01/2021 16:05

Trái phiếu NPM082023 (mã CK: NPM11805) của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo thông báo Nghị quyết HĐTV về việc thông qua giao dịch hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương VN – Chi nhánh TP.Hà Nội như sau: