Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Huỳnh Thị Thanh

27/01/2021 09:03

Huỳnh Thị Thanh Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành như sau: