Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Diệp

08/02/2021 17:36

Nguyễn Thị Ngọc Diệp thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau: