Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thiện Tuấn

08/02/2021 14:51

Nguyễn Thiện Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau: