Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường KCN Châu Đức năm 2021

08/02/2021 13:14

 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường KCN Châu Đức năm 2021 như sau: