Báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và CTCP Điện Mặt Trời Vũ Phong

08/02/2021 09:23

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và CTCP Điện Mặt Trời Vũ Phong báo cáo kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau: