Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Võ Khắc Đức

17/02/2021 16:53

Võ Khắc Đức báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh như sau: