Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ PENM III Germany

18/02/2021 17:07

PENM III Germany thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau: