Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình ESOP

22/02/2021 17:19

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu theo chương trình ESOP như sau: