Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn TCB

22/02/2021 17:10

Công đoàn TCB báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam như sau: