Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 19

22/02/2021 17:09

 Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 19 như sau: