Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Phạm Thị Lan Thảo

22/02/2021 13:55

Phạm Thị Lan Thảo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau: