Thông báo về mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 01/03/2021 đến và không bao gồm ngày 01/09/2021)

23/02/2021 17:13

Trái phiếu ANCO09202102 (mã CK: ANC11601) của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc Tế thông báo về mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi 10 (từ và bao gồm ngày 01/03/2021 đến và không bao gồm ngày 01/09/2021) như sau: