Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

23/02/2021 17:09

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã CK: BSI) như sau: