Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Minh Hoàn

23/02/2021 17:07

Nguyễn Minh Hoàn thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội như sau: