Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Kiến trúc A.T.A

23/02/2021 17:05

Công ty TNHH Kiến trúc A.T.A báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau: