Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngô Văn Điểm

23/02/2021 17:04

Ngô Văn Điểm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau: