Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

23/02/2021 15:48

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức  đợt 1 năm 2020 bằng tiền như sau: