Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thanh Nghị

23/02/2021 14:52

Phạm Thanh Nghị báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép POMINA như sau: