Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2015

23/02/2021 13:23

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.09 (mã CK: CSTB2015) do phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau: