Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN2014

23/02/2021 13:20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.08 (mã CK: CMSN2014) do phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam như sau: