Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đặng Trần Phúc

26/02/2021 15:30

Đặng Trần Phúc thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau: