Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

26/02/2021 15:29

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau: