Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

03/03/2021 15:17

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền như sau: