Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và sửa đổi Điều lệ Công ty

03/03/2021 15:11

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau: