Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vũ Đông Hải

22/03/2021 10:38

Vũ Đông Hải thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings như sau: