Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020

24/03/2021 16:26

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 như sau: