Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

25/03/2021 14:12

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: