Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Chu Văn Thế

25/03/2021 13:31

Chu Văn Thế báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau: