Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021

25/03/2021 08:48

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 như sau: