Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày ngày 25/03/2021

26/03/2021 17:35

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày ngày 25/03/2021 như sau: