Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

26/03/2021 17:30

Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau: