Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh và thu hồi các quyết định chấp thuận thành lập các phòng giao dịch

26/03/2021 17:30

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa chi nhánh và thu hồi các quyết định chấp thuận thành lập các phòng giao dịch như sau: