Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế

26/03/2021 17:14

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế  như sau: