Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Viết Cương

26/03/2021 17:08

Nguyễn Viết Cương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau: