Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

26/03/2021 17:04

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: