Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

26/03/2021 17:03

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau: