Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2013

26/03/2021 16:56

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVPB2013) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau: