Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2014

26/03/2021 16:54

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CVNM2014) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau: