Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2025

26/03/2021 16:49

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CHPG2025) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau: