Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CFPT2014

26/03/2021 16:47

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CFPT2014) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau: