Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2012

26/03/2021 16:45

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MSN/VCSC/M/Au/T/A1 (mã CK: CMSN2012) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau: