Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Ngọc Mỹ Trang

30/03/2021 17:27

Trần Ngọc Mỹ Trang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn như sau: